hemaco

:: Lagere school :: VHTI (TSO / BSO) :: Avondschool ::

Heilige Maagdcollege Dendermonde

Visie door ervaring

Studiekeuze 6des Hemaco

Op stap naar het hoger onderwijs: Studiekeuzebegeleiding voor laatstejaars

De keuzetaak

Het vernieuwde CLB-decreet van een paar jaar geleden heeft de rol van school en CLB bij de studiekeuzebegeleiding grondig geherdefinieerd. Het CLB heeft daarin enkel nog een ondersteunende functie, het initiatief moet van de school zelf komen. We nemen dan ook ten volle onze verantwoordelijkheid op en hebben -in samenwerking met ons CLB- een eigen begeleidingsplan opgezet waarmee we onze laatstejaars op een degelijke manier willen helpen bij het maken van de juiste studiekeuze. De lage slaagpercentages aan de instellingen van hoger onderwijs in Vlaanderen zijn immers voor een deel ongetwijfeld een gevolg van een verkeerde studiekeuze. We beschouwen het dan ook als een van onze kerntaken om in het laatste jaar procesmatig de leerlingen op hun keuzetaak te blijven wijzen. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de eigen keuze ligt uiteraard bij de leerling zelf. Als school kunnen we onze leerlingen enkel stimuleren en steunen om zelfstandig een weloverwogen keuze te maken.

 

Wie ben ik?

Kiezen veronderstelt inderdaad een proces dat bestaat uit verschillende stappen. De leerling moet eerst en vooral zichzelf leren kennen (zelfconceptverheldering) en zijn / haar dromen en wensen i.v.m. het latere beroepsleven zo goed mogelijk in overeenstemming brengen met de eigen persoonlijkheid. Daarvoor zijn een heel aantal hulpmiddelen beschikbaar, zoals onze eigen Kiezer die we begin september aan alle laatstejaars bezorgen en de keuzemap ‘Op Stap naar het Hoger Onderwijs’ die de leerlingen begin oktober krijgen. Van het internet kan ook de map Kieskeurig van de KULeuven gedownloaded worden. Midden oktober kunnen onze leerlingen ook nog op vrijwillige basis deelnemen aan een aantal intelligentietests die door het CLB worden afgenomen en gecorrigeerd. De resultaten worden besproken met de titularis en onder gesloten omslag aan de leerlingen bezorgd. Nog belangrijker is ongetwijfeld dat de leerling ook in de directe omgeving eens rondvraagt aan leerkrachten, ouders en goede vrienden wat zij denken over hem / haar. Zichzelf een spiegel voorhouden is niet altijd eenvoudig en alle hulp van buitenaf is welkom om het eigen beeld zo scherp mogelijk af te stellen.

 

Wat zijn de mogelijkheden?

In een volgende fase moet de abituriënt (schoolverlater)zich ook afvragen wat het studieaanbod is van het hoger onderwijs in Vlaanderen ( horizonverruiming ). Gezien de recente veranderingen in de structuur van het hoger onderwijs is dat geen sinecure. Zo vlug mogelijk het terrein afspeuren is daarom de boodschap. Er zijn immers veel nieuwe afstudeerrichtingen bijgekomen en de bachelor-master-structuur noopt tot heel wat studiewerk. Dankzij de nieuwe media zijn er weliswaar ongelooflijk veel mogelijkheden om zelf via allerlei sites ( zie inzet ) een behoorlijk beeld te krijgen van wat er voorhanden is op de ‘studiemarkt’. Bij ons op school geeft de graadcoördinator samen met het CLB begin oktober aan alle zesdes de nodige informatie tijdens een infomoment van twee lesuren. De leerlingen krijgen dan meteen een overzicht van ons begeleidingstraject en de brochure ‘Wat na het secundair onderwijs’ waarin alle studierichtingen en alle instellingen van hoger onderwijs vermeld staan. In de infotheek van onze school (lokaal 107) staan daarenboven tal van brochures van allerlei instellingen. Op 25 oktober is er ook nog de info-avond van de KULeuven die dit jaar bij ons op school plaats vindt. Op 21 februari bezoeken alle laatstejaars onder begeleiding van de titularis de SID-IN (Studie-informatie Dag) in Gent. Daar zijn alle instellingen die in Vlaanderen hoger onderwijs aanbieden aanwezig en mits een behoorlijke voorbereiding kan de leerling er via gerichte vragen aan nuttige informatie geraken.

 

 

De knoop doorhakken

Eens de leerling weet wat het studieaanbod inhoudt en hij voor zichzelf heeft uitgemaakt wat hij later ongeveer met zijn leven wil aanvangen, moet hij uiteindelijk de knoop doorhakken. Voor de aanvang van het zesde jaar hebben reeds 14% van de abituriënten gekozen en in het eerste trimester van dat laatste jaar kiezen nog eens 10% van de leerlingen wat ze later gaan studeren. Rond maart-april kiezen de meesten hun toekomstige hogere studie (21%) en naar het einde van het laatste jaar kiezen nog eens 16%. Een veel te hoog percentage van 22% van de leerlingen kiest pas in de grote vakantie na zijn laatste jaar van de humaniora. Wie zich in dit geval bevindt hoeft weliswaar niet te panikeren maar het is toch wel verkieslijk dat de definitieve keuze rond de maand mei duidelijk is. Eens de keuze gemaakt is, moet die keuze best ook nog voorbereid worden (elaboratie) met allerlei praktische zaken.

 

Een vrijblijvend studieadvies

We sluiten ons begeleidingstraject af met een advies van de klassenraad. Dat advies wordt reeds tijdens de evaluatiebesprekingen na de kerstexamens voorbereid en krijgt zijn definitieve vorm tijdens de deliberaties op het einde van het jaar. Het wordt bondig geformuleerd meegegeven met het eindrapport. Voorafgaand is er eind mei nog een bijzonder oudercontact waar de titularis, anticiperend op dat advies, met de ouders en de leerling de studiekeuze bespreekt. In de loop van het schooljaar vraagt de titularis immers een vijftal keer aan de leerling om zijn studiekeuze te expliciteren en te motiveren op papier, zodat titularis en coördinator weten in welke fase van het keuzeproces de leerling zich bevindt. Als blijkt dat de leerling geen vorderingen maakt, kan hij altijd een gesprek aanvragen met de coördinator om een en ander te bespreken. Ook op het CLB zelf kan de leerling uiteraard altijd een onderhoud aanvragen.

 

Vat de koe bij de hoorns

Het mag duidelijk zijn dat het maken van een studiekeuze geen makkelijke zaak is en dat je er best zo snel mogelijk aan begint. Dromen en realiteit, rationaliteit en emotie moeten met mekaar verzoend worden. Dat is niet eenvoudig en vaak confronterend. Het kan verwarring en twijfel zaaien in de geest van een adolescent waardoor de keuze op de lange baan wordt geschoven. Wie echt met zijn zaakjes bezig is, vat de koe bij de hoorns en informeert zich met alle mogelijke middelen over zichzelf en over wat er voorhanden is op studievlak. De school steekt een helpende hand uit maar uiteindelijk is de leerling zelf verantwoordelijk voor zijn keuzetaak. We wensen alle laatstejaars alvast veel succes.

 

Studiekeuzekalender 2012-2013

 

SEPTEMBER

 • 'Klaar voor hoger onderwijs': Fase 1
 • Eerste bevraging studiekeuze door titularis
 • 20 - 21.09.2012: Info in de klas door GRACO III

OKTOBER

 • 15.10.2012: Infoavond ‘Start to Study’, voor leerlingen en ouders
 • 25.10.2012: Informatiemomenten voor leerlingen (dag) en ouders (avond) door CLB en GRACO III

NOVEMBER

 • 29.10 - 04.11.2012 Herfstvakantie: open lesdagen universiteiten en hogescholen
 • 'Klaar voor hoger onderwijs': Fase 2
 • Tweede bevraging studiekeuze door de titularis

DECEMBER

 • Evaluerende klassenraad (bespreking voorlopige studiekeuze)
 • 20.12.2012: oudercontact met titularis (rapportbespreking)

JANUARI

 • 11.01.2013: Oudercontact met de vakleraren
 • 24.01.2013: Klassikaal bezoek SID-in (Studie-informatiedagen) in Gent
 • 26.01.2013: Mogelijkheid tot individueel bezoek aan SID-in voor leerlingen en ouders

FEBRUARI

 • 11 - 17.02.2012 Krokusvakantie:  open lesdagen universiteiten en hogescholen
 • Opendeurdagen universiteiten en hogescholen
 • 22.02.2013: Infobeurs hoger onderwijs door oud-leerlingen (19u00 - 21u00)

MAART

 • Opendeurdagen universiteiten en hogescholen
 • Derde bevraging studiekeuze door de titularis
 • Individueel gesprek met GRACO III voor leerlingen die nog niet hebben gekozen

APRIL

 • Evaluerende klassenraad (bespreking voorlopige studiekeuze)

MEI

 • Laatste bevraging studiekeuze door de titularis
 • 23.05.2013: Bijzonder oudercontact i.v.m. studiekeuze (feestzaal, 17u00)

JUNI

 • Delibererende klassenraad met studiekeuzeadvies

 

Horizonverruiming

Om een goede studiekeuze te maken is het belangrijk je zo goed mogelijk te informeren over de opleidingsmogelijkheden na het secundair onderwijs. In een eerste fase moet je het ruime aanbod met een open geest verkennen. In een latere fase moet je je grondig informeren over een beperkte selectie van een aantal richtingen. In de inleiding hebben we al een aantal manieren vermeld waarop je aan informatie kan geraken met behulp van de school. Je kan uiteraard ook zelf aan de slag. Nog nooit is het zo makkelijk geweest om deze info op te zoeken. Vooral het internet kan daarbij nuttig zijn. We geven je alvast een aantal interessante sites.

Werkmappen

‘Op Stap naar hoger onderwijs’: via CLB

'KiesKeurig': via http://www.kuleuven.be/toekomstigestudenten

Ook de map "Wat na het secundair onderwijs?" vind je op het Net: via http://www.ond.vlaanderen.be/sidin/brochure/

 

Algemene info

 

Interessante startsites

UGent: http://www.ugent.be/nl/onderwijs/opleidingsaanbod/studiekiezer/searchpage           

KULeuven: http://www.kuleuven.be/toekomstigestudenten

 

Lijst hogescholen en universiteiten

 

Informatiedagen

Vanaf de maand februari organiseren zowat alle instellingen van hoger onderwijs in Vlaanderen opendeurdagen. Ga in elk geval een kijkje nemen aan de universiteit of hogeschool die jou interesseert. Je vindt de data via de algemene sites van de betreffende instellingen. Ten gepasten tijde zullen de data van alle opendeurdagen ook op de schoolsite staan.

 

Studiekiezers

 

Zelftests

Klik hier voor een PDF met een overzicht van links naar allerlei zelftests om je als zesdejaar te helpen inschatten of je een goede basis voor een bepaalde studierichting hebt.

 

Graadcoördinator Pieter Lambrecht - Laatste update 26.08.2012

Agendamenu Heilige Maagdcollege Dendermonde
Aankondigingen
Klik hier voor de Taalnota.
Schoolonline
Weekagenda
Senegalproject
Project Zuid-Afrika
Zoekmachine
Gebruik deze zoekmachine als je iets niet op de site kunt vinden of het hele internet met dank aan FreeFind

Site search Web search

Bibliotheek
Bib
Klik hier om de online catalogus te raadplegen van de schoolbibliotheek. Tik een * in om de hele collectie te zien. Klik hier (PDF, 1,5 Mb) om de recente aanwinsten te zien.

Log in

Vision Webdesign - 2004